NixOS Weekly #12 - NixCon 2018 videos, Eris, NixDoc, Auto patching and jobs

https://weekly.nixos.org/2018/12-nixcon-2018-videos-eris-nixdoc-auto-patching-and-jobs.html

2 Likes